DOKUMENT RODO

W związku z treścią art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie RODO), przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), przepisami oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), informujemy

o następujących zasadach przetwarzania danych osobowych:

§1

Administrator Danych Osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Paula Bilińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Paula Bilińska z siedzibą w Kiełczów przy ul Agrestowa 41B/1 55-093, wpisana/y do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 8961489897, REGON:389026660(dalej zwanym: Administratorem).

Z Administratorem Danych Osobowych można kontaktować́ się̨ pod numerem telefonu +48536297532, za pośrednictwem poczty elektronicznej e – mail: paula@paznokcie.wroclaw.pllub na piśmie na adres siedziby Administratora. Dodatkowe informacje można uzyskać́ pod adresem strony internetowej paznokcie.wroclaw.pl


§2

Inspektor ochrony danych osobowych

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem e-mail: paula@paznokcie.wroclaw.pllub pisemnie poprzez pocztę tradycyjną, na adres Paula Bilińska Kiełczów ul Agrestowa 41B/1 55-093 lub telefonicznie pod numerem telefonu +48536297532


§3

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe będą̨ przetwarzane, zgodnie z postanowieniami RODO, na piśmie lub w formie elektronicznej, w następujących celach:

1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu wykonania umowy świadczenia usług/umowy zlecenia. W przypadku podania w dokumentach złożonych na potrzeby zawarcia umowy o świadczenie usług danych wrażliwych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, dane będą̨ przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z treścią art. 9 ust. 2 lit. a RODO.


Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy o świadczenie usług, a w przypadku zakończenia umowy świadczenia usług/umowy zlecenia, dane osobowe będą̨ przechowywane przez okres do 5 lat.


2. Na podstawie art. 6 ust.1 lit. b, c i f RODO, w celu sprzedaży i świadczenia usług oferowanych przez Administratora, w tym w celu realizacji zawartej umowy.


Dane osobowe będą̨ przechowywane przez czas trwania umowy.


3. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit a i f, w celu prowadzenia działań́ marketingowych związanych

z prowadzoną przez Administratora działalnością̨ oraz w celu przeprowadzenia przyszłego badania satysfakcji klienta. Źródłem pochodzenia danych w tym przypadku są dane pochodzące

z nagrań́ rozmów telefonicznych/wiadomości email z klientami.


Dane osobowe będą przechowywane do momentu wniesienia żądania usunięcia danych osobowych przez podmiot danych.

W przypadku, gdyby Pani/Pana dane osobowe miały być wykorzystane w innym celu niż ten, w którym zostały przekazane lub zebrane, Administrator poinformuje Panią/Pana o tym celu i udzieli wszelkich wymaganych prawem informacji.

Przetwarzanie danych osobowych stanowi obligatoryjny element umowy dotyczącej produktów Administratora, wobec czego odmowa podania danych osobowych, które mogą zostać wyraźnie określone jako obowiązkowe, skutkować́ będzie brakiem możliwości świadczenia usługi.


§4

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

1. Jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit a lub b RODO:

a) prawo dostępu do treści danych;

b) prawo żądania sprostowania danych;

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do przenoszenia danych.


2. Jeżeli podstawią prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO:

a) prawo dostępu do treści danych;

b) prawo żądania sprostowania danych;

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych.


3. Jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO:

a) prawo dostępu do treści danych;

b) prawo do żądania sprostowania danych;

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.


4. Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym).

Jeżeli przetwarzanie odbywa się̨ na podstawie Pani/Pana zgody, dane będziemy przetwarzać do momentu jej wycofania. Zgodę̨ można wycofać́ w każdej chwili, przesyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres: paula@paznokcie.wroclaw.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


5. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jeżeli stwierdzi Pani/Pan naruszenia ze strony Administratora, co do bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§5

Odbiorcy danych:

1. W związku z przetwarzaniem danych, dane osobowe mogą̨ być́ udostępniane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

a) Organom państwowym – w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków.

b) Podmiotom świadczącym usługi, w szczególności z zakresu: ochrony danych osobowych, szkoleniowe, finansowe i ubezpieczeniowe, serwisu urządzeń́, audytu, pocztowe, z zakresu obsługi prawnej, obsługujących system teleinformatyczny Administratora itd.

c) Innym podmiotom, które na podstawie zawartych umów przetwarzają̨ dane osobowe dla Administratora, w tym upoważnionym pracownikom, pod warunkiem, że będzie to niezbędne do realizacji umowy, zlecenia lub prawnie uzasadnionych interesów Administratora.


2. Administrator może korzystać ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, dla celów marketingowych oraz dostosowania oferty do potrzeb klienta.


3. Pani/Pana dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.


4. Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie danych w drodze umowy zawartej na piśmie.


5. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane poza obszarem EOG.

6. Administrator informuje, iż przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne

i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

a) Współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych.

b) Stosowanie standardowych klauzul umownych (tzw. Standard Contractual Clauses) zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

c) Stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.