Regulamin

Regulamin świadczenia usług

Regulamin świadczenia usług

§ 1

Definicje

1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady funkcjonowania Paula Bilińska ul. Agrestowa 41B/1, 55-093 Kiełczów (dalej: Paula Bilińska Nail Artist) oraz zasady korzystania ze strony internetowej dostępnej pod adresem paznokcie.wroclaw.pl (dalej: Strona), a także prawa i obowiązki Sprzedawcy.

2. Korzystając z oferty akceptujesz:

a) zasady regulaminu, którego aktualna wersja została umieszczona na stronie internetowej Sprzedawcy, a nadto w siedzibie Sprzedawcy pod adresem Wrocławska 18a, 55-093 Kiełczów.

b) politykę prywatności, która zawiera informacje na temat prywatności Kupującego oraz plików cookies wykorzystywanych przez profile stworzone w mediach społecznościowych oraz Stronę, którą znajdziesz na profilach Facebooku oraz Instagramie, w wersji papierowej w siedzibie firmy, a także na Stronie internetowej Sprzedawcy.

c ) informacje związane z ochroną danych osobowych i związanych z tym praw Kupującego, a która to dostępna jest w wersji papierowej w siedzibie firmy,

a także na Stronie internetowej Sprzedawcy.

3. Właścicielem Paula Bilińska Nail Artist jest:

Paula Bilińska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Paula Bilińska z siedzibą w Kiełczowie przy ul. Agrestowa 41B/1, NIP 8961489897, REGON 389026660, adres e-mail paula@paznokcie.wroclaw.pl, telefon kontaktowy: +48536297532 (dalej: Sprzedawca/Salon/Gwarant).

4. Kupującym w rozumieniu Regulaminu jest każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie korzysta z usług oferowanych przez Sprzedawcę w ramach działalności Paula Bilińska Nail Artist i która zawarła w związku z tym odpowiednią umowę, w szczególności umowę wykonania stylizacji paznokci.

5. Konsumentem w rozumieniu Regulaminu jest każda osoba fizyczna, dokonująca zakupu i korzystająca z usług oferowanych przez Sprzedawcę, w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego).

6. Przedsiębiorcą w rozumieniu Regulaminu jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uważa się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

7. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nie posiadającą dla niej charakteru zawodowego, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 3855, 5564-5565, art. 5765Kodeksu cywilnego oraz art. 38a Ustawy o prawach konsumenta.

8. Usługą – w rozumieniu Regulaminu jest wykonanie stylizacji paznokci różnymi metodami i technikami, sprzedaż produktów do paznokci, szkolenia ze stylizacji paznokci, szkolenia instruktorskie oraz inne szkolenia wymienione w poniższym regulaminie. Usługi te są wymienione i opisane na Stronie Internetowej, a których to dotyczy umowa sprzedaży lub inna umowa cywilnoprawna, zawierana między Sprzedawcą a Kupującym.

9. Obserwujący- osoba posiadająca konto w social media tj. Instagram, Facebooku itd., która obserwuje profile w ww. mediach społecznościowych.

11. Instagram- profil w social media pod nazwą @paulabilinskanailartist

12. Facebook- profil w social media pod nazwą Paula Bilińska Nail Artist

§2

Postanowienia wstępne

1. Udostępnienie Kupującemu oferty Sprzedawcy za pośrednictwem Strony oraz kanałów social media jest bezpłatne. Przeglądanie oferty Sprzedawcy nie podlega opłacie. Koszty ponoszone przez Kupującego są związane z nabywaniem Usług i prawem do korzystania z nich na użytek własny. Koszty te nie są uzależnione od tego na ilu urządzeniach Kupujący przegląda ofertę, a Kupujący ponosi je jednokrotnie w odniesieniu do każdej zakupionej Usługi. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu.

2. Sprzedawca, za pośrednictwem kanałów w social media, telefonicznie oraz za pomocą poczty internetowej, a także w siedzibie firmy może prowadzić sprzedaż produktów do paznokci, usług stylizacji paznokci oraz szkoleń ze stylizacji paznokci, w tym szkoleń instruktorskich.

3. Miejscem świadczenia Usług na rzecz Kupującego jest wyłącznie Rzeczpospolita Polska. Sprzedawca wyłączył możliwość sprzedaży swoich Usług dla Kupujących posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Przedmiotem działalności Sprzedawcy jest udostępnienie Kupującemu oferty oraz umożliwienie mu dokonania zakupu określonego produktu lub usługi, w tym usługi stylizacji paznokci oraz wydania produktów do stylizacji paznokci, a także realizacja procesu dydaktycznego.

5. Do dokonania zakupu na Stronie lub za pośrednictwem kanałów w social media nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:

a) Dostęp do Internetu.

b) Standardowy system operacyjny.

c) Standardowa przeglądarka internetowa.

d) Posiadanie aktywnego adresu e-mail.

6. Kupujący nie może dokonać zakupu/rezerwacji anonimowo ani pod pseudonimem, konieczne jest podanie danych osobowych.

7. Kupujący nie może dokonać zakupu/rezerwacji na inną osobę.

8. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przekazywanie takich treści w ramach formularzy udostępnianych przez Paula Bilińska Nail Artist

9. Wszystkie podane ceny za produkty i usługi są cenami brutto.

§3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Za pośrednictwem Strony oraz kanałów w social media Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną, polegające na umożliwieniu Kupującemu zawarcia umowy szkoleniowej, umowy stylizacji paznokci oraz umowy sprzedaży produktów do paznokci dostępnych na Stronie, na kanałach social media oraz w siedzibie Sprzedawcy. Zawarcie umowy nie jest możliwe bez podania danych osobowych. Akceptacja przez Kupującego postanowień Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem przez Kupującego oświadczenia, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem, zrozumiał jego treść oraz w pełni akceptuje jego postanowienia.

2. W przypadku podjęcia przez Kupującego decyzji o założeniu konta na Stronie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę polegającą na utrzymywaniu konta na Stronie. Na koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień/rezerwacji na Stronie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.

3. Kupujący ma prawo do usunięcia konta na Stronie w każdym czasie. W takim przypadku Kupujący automatycznie traci dostęp do wykupionych materiałów bez możliwości udostępnienia mu ich ponownie.

§4

Stylizacja Paznokci

1. Kupującym usługę stylizacji paznokci w Salonie może być dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna.

2. Dopuszcza się korzystanie z usługi stylizacji paznokci przez osoby niepełnoletnie, powyżej 13 roku życia, za wyraźną zgodą ich rodzica, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik Salonu jest uprawniony do żądania w każdym czasie przedłożenia stosownej zgody lub nawiązania połączenia telefonicznego z osobą uprawnioną do jej wyrażenia celem potwierdzenia wyrażenia zgody oraz do odmowy świadczenia Zabiegu, w przypadku braku zgody lub odmowy jej wyrażenia.

3. Pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich stanowisku, jak również posiadają wszelkie wymagane certyfikaty, atesty i zezwolenia.

4. Pracownik, przed przystąpieniem do wykonania stylizacji paznokci, obowiązany jest sprawdzić stan swojego stanowiska pracy i zadbania o posiadanie zapasu materiałów jednorazowych i ochronnych oraz stanu narzędzi.

5. Pracownik, przed przystąpieniem do usługi stylizacji paznokci jest obowiązany do dokonania dezynfekcji stanowiska, rąk. Te same czynności Pracownik wykonuje w czasie usługi, jeśli przerywa jej ciągłość oraz po zakończeniu usługi. Pracownik również jest zobowiązany do dezynfekcji i sterylizacji narzędzi wielokrotnego użytku, które przerywają ciągłość naskórka. Usługi są wykonywane tylko

i wyłącznie zdezynfekowanymi oraz wysterylizowanymi narzędziami.

6. Pracownicy Salonu zobowiązani są utrzymać dłonie i paznokcie w takim stanie, aby zminimalizować ryzyko zadrapań i skaleczeń.

7. Pracownicy Salonu są zobowiązani do upięcia włosów, tak by zminimalizować ryzyko przedostania się ich w obszar wykonywania usługi.

8. Pracownicy Salonu są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP i ppoż.

9. Wszelkie odstępstwa od powyższych zasad Klienci powinni niezwłocznie zgłosić właścicielowi, menedżerowi lub innemu członkowi obsługi Salonu, który prowadzi w danym momencie dyżur.

10. Pracownicy Salonu są zobowiązani do wykonywania systematycznych badań zdrowotnych w celu wyeliminowania wszelkich chorób, infekcji, schorzeń i dolegliwości, które mogłyby narazić Kupującego na uszczerbek na zdrowiu lub przenieść się na Kupującego.

11. Pracownicy Salonu z otwartymi ranami i skaleczeniami lub sączącymi się zmianami skórnymi, niedającymi się właściwie zabezpieczyć przed kontaktem z ciałem Kupującego, są wyłączani od świadczenia usług kosmetycznych do czasu całkowitego usunięcia powyższych odstępstw.

12. W przypadku zranienia Kupującego podczas wykonywania usługi, usługa jest natychmiastowo przerywana, a miejsce zranienia jest niezwłocznie myte, dezynfekowane i zabezpieczane sterylnym opatrunkiem stosownym do skali zranienia. Usługa przerwana jest dokańczana w dogodnym dla Kupującego terminie, bez dodatkowej opłaty, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i wyłącznie po całkowitym wyleczeniu.

13. W Salonie mają zastosowanie wyłącznie preparaty do dezynfekcji dopuszczone do użytku w gabinecie kosmetycznym.

14. Do zabiegów w Salonie wykorzystuje się jednorazowe: waciki, patyczki, separatory, klapki, szpatułki, pilniczki, bloki polerskie, rękawiczki, kapturki ściągające, maseczki ochronne. Narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku po zabiegu poddawane są myciu, dezynfekcji oraz sterylizacji. Stoły, blaty, fotele, podłogi dezynfekowane są środkami do dezynfekcji powierzchni o szerokim spektrum działania.

15. Przed przystąpieniem do świadczenia usługi stylizacji paznokci pracownik przeprowadza z Kupującym ankietę w celu ustalenia czy ze względu na stan zdrowia, przebyte choroby czy tryb życia lub inne czynniki nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia usługi oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych.

16. Złożenie przez Kupującego nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie stanu zdrowia i przeciwwskazań skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonaną Usługę po stronie Salonu.

17. Każdy Kupujący, który ma mieć wykonaną usługę stylizacji paznokci musi zostać zaznajomiony

z przeciwwskazaniami i ewentualnie wskazaniami do danego zabiegu.

18. Klienci przed rozpoczęciem zabiegu mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia stylizacji paznokci.

19. Klienci zobowiązani są poinformować pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.

20. W razie wątpliwości, co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu – pracownik ma prawo odmówić jego wykonania.

21. Usługa stylizacji paznokci trwa od 0:30minut – 3 Godzin. W rym czasie nie ma możliwości przerwy w zabiegu.

22. Nie ma możliwości przybycia na usługę stylizacji paznokci z dziećmi lub zwierzętami.

23. Stylistki w Paula Bilińska Nail Artist nie uzupełniają paznokci po innych stylistkach.

24. Akceptujemy spóźnienia do 5 minut. W przypadku dłuższego spóźnienia mamy prawo do odmowy wykonania zabiegu lub wykonania go na tyle ile pozwoli nam czas. Spóźnienie nie powoduje obniżenia ceny za zabieg.

25. Na terenie całego Salonu obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, jak również obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.

§5

Reklamacje

1. Reklamacje należy składać osobiście w siedzibie salonu do 3 dni od zabiegu w przypadku odpryśnięcia lub złamania paznokcia. Nie odpowiadamy za trwałość aplikacji, jeśli nie będą zachowane odpowiednie zasady pielęgnacji. W przypadku obgryzionych lub celowo oderwanych paznokci reklamacje nie będą uznawane za zasadne.

2. Jeśli wykonana usługa spełnia warunki reklamacji, Klientowi przysługuje prawo do ponownego bezpłatnego wykonania usługi w uzgodnionym ze Sprzedawcą terminie bądź zwrot kwoty poniesionej przez Klienta z tytułu reklamowanej usługi.

3. Reklamacja przepada w przypadku odwołania przez Kupującego terminu reklamacji bez umówienia nowego terminu. Termin reklamacyjny można przełożyć tylko 2 razy.

4. Reklamacje dotyczące efektu należy składać bezpośrednio po wykonanej aplikacji, po wyjściu z salonu reklamacje nie będą uznawane za zasadne.

5. W przypadku, w którym Klientka reklamuje wybrany przez siebie kształt lub kolor reklamacja nie będzie uznawana za zasadną, gdyż usługa została wykonana zgodnie z wolą Klientki i za jej wyraźną zgodą.

6. Klientka otrzyma rabat w wysokości 20% na następną usługę w przypadku reklamacji dotyczącej efektu, którą Klientka złoży od razu po zakończonej aplikacji i która jest zasadna.

§ 6

Zawarcie i realizacja umowy

1. Zamówienia można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 telefonicznie lub 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu za pomocą social media lub systemu rezerwacji na stronie.

2. W celu sfinalizowania umowy stylizacji paznokci Kupujący powinien:

a) Skontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą social media, telefonicznie, wiadomości sms, wiadomości e-mail. Strona udostępnia automatyczny system rezerwacji.

b) Ustalić dogodny termin wykonania usługi.

c) Jeśli jesteś osobą fizyczną lub przedsiębiorcą, który pierwszy raz korzysta z usług Sprzedawcy, gwarancją terminu stylizacji paznokci może być wymagana wpłata zadatku w wysokości 30zł na konto Sprzedawcy, który w przypadku niepojawienia się na stylizacji paznokci w wybranym terminie przy jednoczesnym jego nieodwołaniu co najmniej 24h przed umówioną wizytą, skutkuje przepadnięciem wpłaconej kwoty

d) Jeśli Klientka nie pojawi się w ustalonym terminie lub odwoła później niż 24h stylizację, to do kolejnej usługi zostanie doliczone 50 % kwoty stylizacji, która miała być wykonana.

3. Kupujący może odwołać umówioną wizytę bez żadnych konsekwencji najpóźniej 24h przed umówionym terminem, co również wiąże się ze zwrotem wpłaconego zadatku.

4. Zadatek przepada w przypadku odwołania wizyty na krócej niż 24h przez umówionym terminem.

5. Jeśli Klientka nie pojawi się w ustalonym terminie na stylizację, to do kolejnej usługi zostanie doliczone 50 % kwoty stylizacji, która miała być wykonana.

6. W celu złożenia zamówienia na Stronie, Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

a) Dodać w panelu rezerwacji wybrane przez siebie Usługi, używając odpowiedniego przycisku ;

b) Użyć przycisku Rezerwacja;

c) Wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybrać sposób płatności.

7. Kupujący celem dokonania zapłaty ceny za wybrane produkty lub usługi ma do dyspozycji następujące formy płatności:

a) Przelew bankowy na określony rachunek Sprzedawcy (W przypadku wyboru przelewu bankowego, płatność uznawana jest za dokonaną z chwilą jego zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedawcy. W celu poprawnej identyfikacji płatności, w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, a także opis usługi, której dotyczy płatność).

b) BLIK.

c) Płatność kartą.

d) Płatność gotówkowa na miejscu

e) inne płatności za pośrednictwem operatora płatności.

8. Szczegółowe zasady korzystania z form płatności udostępnianych przez dostawców zewnętrznych określone są w regulaminach udostępnianych przez tych dostawców. Korzystanie z oznaczonej formy płatności wiąże się z akceptacją postanowień przedmiotowych regulaminów. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację procesu płatności przez dostawców zewnętrznych.

9. Dokonanie płatności jest równoznaczne z zawarciem w formie elektronicznej między Kupującym a Sprzedawcą umowy sprzedaży lub o świadczenie wybranej Usługi (lub Usług), zgodnie z opisem Usługi dostępnej na Stronie oraz na social media Sprzedawcy oraz postanowieniami Regulaminu.

10. Zawarcie Umowy może także nastąpić w inny sposób w przypadku udostępnienia takiej możliwości przez Sprzedawcę.

11. Jeśli podmiotem dokonującym zakupu jest przedsiębiorstwo, należy podać właściwe dane nabywcy do wystawienia faktury.

§ 7

Prawa i obowiązku Kupującego

1. Kupującemu przysługuje prawo do:

a) Bezterminowego dostępu do materiałów udostępnianych Kupującemu indywidualnie, w ramach wybranej Usługi, na podstawie zawartej za pośrednictwem Strony umowy. W przypadku zamknięcia strony, Kupujący zostanie o tym poinformowany najpóźniej na tydzień przed planowanym zamknięciem, w celu umożliwienia mu zapisania materiałów na prywatnym nośniku pamięci.

b) Dostępu do materiałów dydaktycznych, udostępnianych w formie elektronicznej lub papierowej

i uczestniczenia w procesie edukacyjnym, w ramach zawartej umowy.

c) Otrzymania certyfikatu ukończenia szkolenia, pod warunkiem jego pozytywnego ukończenia oraz spełnienia innych, określonych w niniejszym Regulaminie warunków formalnych.

d) Uczestnictwa w promocjach i konkursach.

e) Przeglądania ofert pracy udostępnianych za pomocą social media.

f) Do korzystania z kodów rabatowych, które otrzyma od Sprzedawcy.

g) Skorzystania z voucherów w ciągu roku od daty ich zakupu.

2. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład poprzez wysłanie pisma pocztą, telefonicznie, poprzez wiadomość sms lub w formie elektronicznej.

4. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego na Stronie, lub siedzibie Sprzedawcy, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został prawidłowo poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

7. Uczestnikowi będącemu Przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43 ze znaczkiem 1 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, która nie jest osobą prawną, a której ustawa przyznaje zdolność prawną, nie przysługuje odstąpienie od umowy zawartej na odległość, gdyż Uczestnik zawiera umowę szkoleniową w związku z wykonywaną przez siebie działalnością.

8. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Salonu Kupujący odpowiada bez ograniczeń. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ich ustawowi przedstawiciele.

9. Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

10. Kupujący zobowiązuje się do bezpośredniego kierowania wszelkich uwag do Sprzedawcy

i powstrzymania się od zamieszczania opinii i komentarzy dotyczących Sprzedawcy i godzących w jego dobre imię na ogólnodostępnych forach, profilach, mediach społecznościowych.

11. Począwszy od 01.01.2021 r. postanowienia § 10 Regulaminu stosuje się również do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

§ 8

Uprawnienia i odpowiedzialność Sprzedawcy

1. Sprzedawca ma obowiązek rzetelnego wykonania Usługi opisanej w Regulaminie na rzecz Kupującego, a w przypadku sprzedaży produktu dostarczenia Kupującemu produktu wolnego od wad.

2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowe wykonanie usługi przez swoich Pracowników.

3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Kupującego, jeżeli produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania dostępu do Strony oraz social media w celu prowadzenia prac konserwacyjnych. Sprzedawca nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w korzystaniu z Konta Kupującego, włącznie z usunięciem Konta oraz z jego social mediów, włącznie z usunięciem z grona Obserwujących, w przypadku stwierdzenia rażącego złamania Regulaminu przez Kupującego lub Obserwującego lub próby działania na szkodę Sprzedawcy, w szczególności, gdy ten:

a) Wykorzystuje Konto Kupującego lub swoje Konto w social media w sposób niezgodny

z Regulaminem.

b) Używa lub usiłuje używać Strony lub kont Sprzedawcy w social media w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

c) narusza lub usiłuje naruszyć techniczne zabezpieczenia Strony w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do zasobów informatycznych Sprzedawcy.

6. W takim wypadku Sprzedawca jest uprawniony do wezwania Kupującego oraz Obserwującego do zaprzestania naruszania Regulaminu. W przypadku niezastosowania się do wezwania lub w przypadku braku złożenia wyjaśnień przez Kupującego lub Obserwującego w terminie 3 dni, Sprzedawca ma prawo zablokować Obserwującego lub usunąć Konto Kupującego ze skutkiem natychmiastowym.

7. Na skutek usunięcia Konta Kupującego ze Strony przez Sprzedawcę lub zablokowania Obserwującego przez Sprzedawcę, Kupujący traci dostęp wszystkich zasobów dostępnych na jego Koncie, a Obserwujący traci dostęp do usług Sprzedawcy, bez możliwości ubiegania się o cofnięcie blokady oraz bez możliwości ubiegania się o zwrot środków.

8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia, niewykonanie lub nienależyte świadczenie Usług, jeżeli jest to spowodowane okolicznościami niezależnymi od Sprzedawcy, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności (w tym czynnikami zależnymi od Kupującego, osób trzecich lub siły wyższej).

9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert pracy udostępnianych w ramach social mediów Sprzedawcy, jak również nie gwarantuje procesu rekrutacyjnego związanego z udostępnianymi ofertami.

10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności prawnej i finansowej za utrudnienia, niewykonanie lub nienależyte świadczenie Usług, jeżeli jest to spowodowane okolicznościami niezależnymi od Sprzedawcy, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek działań lub zaniechań operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych lub energii elektrycznej, czynnikami losowymi (w tym czynnikami zależnymi od Kupującego, osób trzecich lub siły wyższej).

§ 9

Zmiany oferty i promocje

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług znajdujących się w ofercie, wycofywania niektórych Usług z oferty oraz wprowadzania nowych Usług i przeprowadzania akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub warunków akcji promocyjnych; będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

2. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony.

3. Dokonując transakcji można skorzystać tylko z jednej promocji.

4. Promocje Sprzedawcy nie łączą się ze sobą. W przypadku towarów przecenionych żaden dodatkowy rabat nie ma zastosowania. W przypadku równoległego prowadzenia kilku promocji Kupujący decyduje, z której promocji chce skorzystać.

5. Sprzedawca ma w swojej ofercie również vouchery, które ważne są od zakupu przez rok. Po upływie roku voucher traci swoją ważność i nie może być wykorzystany.

6. Nie ma możliwości wymiany vouchera na pieniądze.

7. Voucher nie podlega zwrotowi.

§10

Dane osobowe i pliki cookies

1. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały

w polityce prywatności i plików cookies oraz klauzuli RODO dostępnej na Stronie oraz w siedzibie firmy.

§ 11

Postanowienia końcowe

1. Umowę uznaje się za zrealizowaną z chwilą wykonania stylizacji paznokci.

2. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego

i Konsumenta, nie może być również w ten sposób interpretowane. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, Sprzedawca deklaruje stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. W przypadku istotnych zmian użytkownicy zostaną powiadomieni o nich za pomocą social media.

4. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna na Stronie Sprzedawcy oraz

w jego siedzibie.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio obowiązujące przepisy prawa.

6. Kwestie sporne Strony będą starały się rozwiązywać polubownie. Konsument ma możliwość m.in:

a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

b) zwrócenia się do wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym

a Sprzedawcą,

c) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) Rzecznika Praw Konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

7. Z innymi, szczegółowymi informacjami na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji

i dochodzenia roszczeń, Konsument może zapoznać się na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

8. Konsument ma prawo do skorzystania z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

9. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego publikacji.

10. Data aktualizacji regulaminu: 01.09.2023r.